CAST / GAL

Microrrelatos
Bases de participación

GADISA RETAIL SLU, C.I.F. B-15735590 con domicilio social no Polígono de Piadela, s/n, 15300 Betanzos (A Coruña) (en diante, “GADIS” “Organizador”), organiza o II Concurso de Microrrelatos de Gadis Supermercados de acordo coas condicións que se sinalarán a continuación.

PRIMEIRA: OBXECTIVO

O obxectivo do concurso é a publicación dun libro de microrrelatos cuxa edición corresponderá ao Organizador, e que estará composto polos microrrelatos seleccionados de entre todos os que participen segundo as presentes bases de participación.

De entre todos os relatos seleccionados para conformar o libro, escolleranse tres relatos gañadores.

A modalidade de participación é Online na web https://www.gadismicrorrelatos.com

SEGUNDA: VIXENCIA

As datas de inscrición e participación serán desde o 29 de marzo ata as 23.59 horas do 30 de xuño de 2021.

O nome dos autores dos tres relatos gañadores comunicarase o 31 de agosto de 2021.

O libro publicarase no mes de outubro de 2021, salvo caso fortuíto ou forza maior.

Estas datas poderán verse alteradas por calquera causa que GADIS considere necesaria ou por forza maior, todo o cal se comunicará oportunamente.

TERCEIRA: PARTICIPANTES. INSCRICIÓN E REXISTRO DE RELATOS

Participantes. A acción está dirixida a maiores de 18 anos, residentes legais en España. Poderán participar persoas físicas de todo o territorio nacional.

Inscrición e rexistro de relatos. A inscrición do autor e o rexistro do seu relato realizarase nun mesmo momento, a partir do anuncio do 29 de marzo de 2021 e ata o 30 de xuño de 2021 (23:59hrs) na web do concurso.

Os participantes deberán cubrir o formulario de rexistro integramente e de forma veraz. Non está permitido incorporar datos de terceiros ou de menores de idade. Todos os participantes garanten a veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados. En todo caso, os datos que se soliciten con motivo da participación no concurso serán tratados conforme á normativa de protección de datos.

Se non se cobre correctamente o formulario de inscrición ou se formaliza fóra do prazo de inscrición, os datos quedaran excluídos automaticamente do concurso.

CUARTA: REQUISITOS DOS RELATOS PARTICIPANTES

 • A temática dos relatos participantes será “Os descubrimentos”.
 • Todos os relatos deberán conter entre tres (3) e cen (100) palabras.
 • O idioma será galego ou castelán.
 • O formato para incorporar o relato será mediante un formulario na web do concurso.
 • Os relatos deberán ser completamente orixinais. Non están permitidas as obras derivadas.
 • Os relatos presentados ao concurso deberán ser inéditos.
 • Os relatos non se poden presentar a ningún tipo de certame ou concurso literario previamente, nin aínda que neses certames ou concursos non resultasen gañadores.
 • Ficarán excluídos de participación os relatos de mal gusto, obscenos, malsoantes ou que resulten violentos ou agresivos, especialmente para colectivos protexidos ou vulnerables. Calquera apoloxía da violencia, especialmente da violencia de xénero, suporá a eliminación automática. Quedará á completa discreción da organización velar polo cumprimento desta cláusula, non dando lugar a reclamacións ulteriores por este motivo.

QUINTA: DESENVOLVEMENTO DO CONCURSO

 • A inscrición dos participantes e rexistro dos relatos realizarase entre o 29 de marzo e o 30 de xuño de 2021. Semanalmente, e durante a vixencia das datas de inscrición, a organización publicará os relatos na web e en redes sociais, excepto aqueles que incumpran as presentes bases. Os relatos poderán ir acompañados de ilustracións aleatorios elixidas pola organización.
 • Pecha a inscrición, o 30 de xuño, a organización fará a selección final e a escolla dos tres gañadores.
 • Os datos dos seleccionados e dos gañadores serán publicados na web do concurso.
 • O libro en formato papel será publicado no mes de outubro 2021, salvo causa de forza maior ou circunstancia que impida a publicación durante ese mes.
 • Os relatos publicados no libro serán acompañados dunha ilustración escollida pola organización.

SEXTA: SELECCIÓN DE RELATOS E DOS GAÑADORES. NOTIFICACIÓN

Elección do xurado. A elección dos relatos que formarán parte do libro, así como dos tres gañadores, realizarase por un xurado composto por membros da organización.

O criterio para escoller a seleccionados e gañadores será totalmente discrecional e subxectivo, aínda que se valorarán aspectos tales como a orixinalidade, creatividade, a sensibilidade e a capacidade de síntese, entre outros.

Ao corresponder a elección a un xurado, non haberá lugar a reclamacións posteriores.

Notificación. Os nomes e apelidos dos gañadores serán publicados na web e redes sociais. Aos seleccionados e gañadores notificaráselles a súa condición mediante un correo electrónico segundo os seus datos de rexistro sen que sexa necesaria resposta de aceptación. Quen desexe copia do libro impreso deberá indicalo por escrito seguindo as instrucións que se achegarán por e-mail. O libro recollerase no punto de venda GADIS correspondente ou aquel que designe o participante seleccionado.

Cada relato identificarase con nome, idade e cidade de procedencia do autor. Mediante a aceptación das bases do presente concurso, o participante seleccionado autoriza a organización a publicar o seu relato e datos persoais en redes sociais ou na web do organizador do concurso.

SÉTIMA: PREMIOS

Aqueles participantes seleccionados pola organización serán premiados coa inclusión do seu relato nun minilibro que será editado pola organización. A organización poderá incluír ilustracións aleatorias para cada un dos relatos seleccionados.

Dos relatos seleccionados elixiranse tres relatos gañadores por orden de preferencia, e o premio consistirá en:

 • Primeiro Premio: Samsung Galaxy Tab A
 • Segundo Premio: Cámara de fotos Intax Mini
 • Terceiro Premio: Cafetera Philips L’Or

Os premios mencionados son tal e como se relacionan, sen incluír ningún accesorio ou característica distinta da expresada e non serán obxecto de variación ou intercambio ou compensación económica a petición dos gañadores.

No caso de que os datos identificativos non sexan correctos ou sexa imposible contactar cos gañadores a través dos datos facilitados

OITAVA: CONDICIÓNS DOS PREMIOS

 • Os gañadores deberán facilitar unha fotocopia do seu DNI, NIE ou outro documento válido de identidade, se GADIS así o require. No caso de requirirse comprobación de identidade e algún dos agraciados non achegar ningunha documentación, perderá o dereito ao premio.
 • En ningún caso os premios poderán ser obxecto de cambio, alteración, compensación económica ou cesión a petición dos gañadores.
 • Se por calquera razón allea a GADIS non houbese dispoñibilidade dos premios, queda reservado o dereito de substituílo por outro de igual ou superior custe.
 • O premio é intransferible.
 • Ningún dos premios está suxeito a retención ou ingreso a conta en concepto de IRPF.

NOVENA: PUBLICACIÓN DE DATOS E DEREITOS DE IMAXE

Os participantes inscritos autorizan a publicación na web do seu nome ou pseudónimo, cidade e idade canda o relato participante.

Todos os seleccionados autorizan a GADIS reproducir, utilizar e difundir o seu nome, apelidos e imaxe en calquera actividade publicitaria e/ou promocional que estea relacionada con esta acción, todo isto en calquera medio (perfís de redes sociais de GADIS, web, entre outros) sen que obteñan dereito de remuneración ou beneficio algún con excepción feita da entrega do premio obtido conforme a estas bases.

DÉCIMA: PROPIEDADE INTELECTUAL

Sendo o obxectivo do concurso a publicación dun libro, requirirase que os autores cuxos relatos se seleccionen para formar parte deste libro cedan os seus dereitos de propiedade intelectual en favor de GADISA RETAIL S.L.U, e a tal efecto deberán de aceptar o “Acordo de Cesión de Dereitos de Propiedade Intelectual” que se pon a súa disposición xunto co formulario de aceptación.

É requisito indispensable aceptar dito acordo para participar no concurso, por iso recoméndase a súa atenta lectura; no caso de reticencias ou desacordos co mesmo, debe absterse de participar no concurso.

Os dereitos morais con inalienables e corresponderán sempre aos seus autores

UNDÉCIMA: RESPONSABILIDADE E RESERVA DE DEREITOS

 • GADIS resérvase o dereito a excluír de participación a quen non cumpran cos requisitos de participación.
 • GADIS resérvase o dereito a excluír a participación ou deixar os premios desertos no caso de que existan presuncións de fraude ou porque non se cumpran cos criterios do xurado.
 • GADIS poderá realizar modificacións á mecánica co obxecto de mellorala ou de evitar actitudes fraudulentas. Tamén poderá realizar outro tipo de modificacións sempre que estas esteas xustificadas e non prexudiquen os participantes.
 • GADIS resérvase o dereito de non admitir ou excluír os participantes ou os gañadores do concurso que facilitasen datos falsos, erróneos, inexactos ou que incumpran o establecido nas presentes Bases, quedando eximida de calquera responsabilidade no suposto de que estes erros ou falsidades impidan a identificación dos gañadores dos premios.
 • A entidade organizadora resérvase o dereito de manter temporalmente inoperativa a web por razóns de mantemento e/ou seguridade.
 • GADIS exclúe calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servizos mediante os que se participa e, en particular, aínda que non de modo exclusivo, as incidencias que poidan derivar de problemas de acceso a Internet e erro de calquera mensaxe de correo electrónico destinada a GADIS.

DÉCIMOPRIMEIRA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Informámolo de que os datos de carácter persoal que vostede nos proporcione con ocasión da participación na presente promoción: nome e apelidos, idade, teléfono, DNI, correo electrónico, poboación e pseudónimo serán tratados coa finalidade de xestionar o desenvolvemento do concurso, a entrega dos premios obtidos, así como con fins estatísticos e/ou para lle remitir información e publicidade que poida ser do seu interese sobre os produtos, servizos, promocións e novidades do sector da alimentación, enxoval e fogar correspondentes ao Grupo Gadisa Retail, se vostede expresamente o autoriza.

Os seus datos serán conservados durante o período de desenvolvemento das accións promocionais, sendo conservados a efectos estatísticos durante un prazo de 2 anos. Se autorizou o envío de información comercial, trataremos os seus datos mentres non exercite o seu dereito de cancelación.

Igualmente, informámolo de que os seus datos persoais poderán ser comunicados a terceiros a través de redes sociais, web ou calquera outro medio que a organización estime oportuno para promocionar o concurso. Da mesma forma, os datos dos gañadores poderanse comunicar as empresas do Grupo Gadis Retail S.L.U coa finalidade de xestionar a entrega dos premios no supermercado Gadis elixido.

Vostede poderá exercer en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose a lopd@gadisa.es, indicando o tipo de dereito exercitado e achegando copia do seu DNI.

Así mesmo, ten vostede dereito a presentar a súa reclamación fronte á Axencia Española de Protección de Datos.

Os gañadores da promoción autorizan expresamente a Gadisa Retail SLU a difundir o seu nome, apelidos, nome de usuario en Twitter/Facebook/Instagram e a súa imaxe en calquera actividade publicitaria, promocional ou de márketing relacionada coa presente promoción en calquera medio, sen que ditas actividades lles confiran dereito de remuneración ou beneficio algún con excepción feita da entrega do premio gañado conforme a estas bases.

DÉCIMOSEGUNDA: LEXISLACIÓN APLICABLE, ACEPTACIÓN DAS BASES E COMPETENCIA

 • Esta acción regularase pola lei española vixente.
 • A participación no concurso supón a aceptación íntegra e incondicional destas Bases e a submisión expresa ás decisións interpretativas que destas Bases realice a organización en canto á resolución de calquera cuestión derivada do concurso. A manifestación no sentido de non aceptación da totalidade ou parte destas implicará a exclusión inmediata do participante e, en consecuencia, GADIS quedará liberada do cumprimento de calquera das obrigas contraídas co mencionado participante.
 • As presentes Bases están suxeitas a posibles cambios que poidan xurdir por motivos alleos á vontade da entidade organizadora, erratas ou causas de forza maior.
 • Poderase esixir a cada gañadora a sinatura dun documento acreditativo da entrega do premio.
 • Todos os conflitos que poidan xurdir someteranse á decisión dos tribunais da Coruña.

***

As bases legais serán depositadas en tempo e forma ante o Notario do Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, D. Francisco Calderón Álvarez, con domicilio profesional na Calle Núñez de Balboa, 31, 28001 Madrid.

Microrrelatos Gadis