Bases legais | Microrrelatos Gadis
CAST / GAL

Microrrelatos
Bases de participación

GADISA RETAIL SLU, C.I.F. B-15735590 con domicilio social no Polígono de Piadela, s/n, 15300 Betanzos (A Coruña) (en diante, “GADIS” “Organizador”), organiza I Concurso de Microrrelatos de Gadis de acordo ás condicións que se sinalarán a continuación.

PRIMERA: OBXECTIVO

O obxectivo do concurso é a publicación dun libro de microrrelatos cuxa edición corresponderá ao Organizador, e que estará composto por relatos seleccionados de entre todos os que participen segundo as presentes bases de participación

De entre todos os relatos seleccionados para conformar o libro, escolleranse tres relatos gañadores.

A modalidade de participación é Online na web https://www.gadismicrorrelatos.com

SEGUNDA: VIXENCIA

As datas de inscrición e participación serán desde o 25 de xuño ata as 23.59 horas do 15 de setembro de 2020.
O nome dos autores dos tres relatos gañadores comunicarase o 14 de outubro de 2020.

O libro publicarase cara ao mes de novembro de 2020, salvo caso fortuíto ou forza maio.

Estas datas poderanse ver alteradas por calquera causa que GADIS considere necesaria ou por forza maior, todo o cal se comunicará oportunamente.

TERCEIRA: PARTICIPANTES. INSCRICIÓN E REXISTRO DE RELATOS

Participantes. A acción está dirixida a maiores de 14 anos, residentes en España. Poderán participar persoas físicas de todo o territorio nacional.

Inscrición e rexistro de relatos. A inscrición do autor e o rexistro do seu relato realizarase nun mesmo momento, a partir do anuncio do 25 de xuño de 2020 e ata o 15 de setembro de 2020 (23:59hrs) na web do concurso.

Os participantes deberán cubrir o formulario de rexistro integramente e de forma veraz. Non está permitido incorporar datos de terceiros ou de menores de 14 anos. Todos os participantes garanten a veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados. En todo caso, os datos que se soliciten con motivo da participación no concurso serán tratados conforme á normativa de protección de datos. Quen non cubra o formulario de inscrición correctamente ou que o faga fóra do prazo habilitado para a recepción de relatos non serán considerados participantes.

CUARTA: REQUISITOS DOS RELATOS PARTICIPANTES

-A temática dos relatos participantes será “Os encontros”.
-Todos os relatos deberán contener entre tres (3) e cen (100) palabras.
-O idioma será galego ou castelán.
-O formato para incorporar o relato será mediante un formulario na web do concurso.
-Os relatos deberán ser completamente orixinais. Non están permitidas as obras derivadas.
-Os relatos presentados ao concurso deberán ser inéditos.
-Os relatos non se poden presentar a ningún tipo de certame ou concurso literario previamente, nin aínda que neses certames ou concursos non resultasen gañadores.
-Ficarán excluídos de participación os relatos de mal gusto, obscenos, malsoantes ou que resulten violentos ou agresivos, especialmente para colectivos protexidos ou vulnerables. Calquera apoloxía á violencia, especialmente á violencia de xénero, suporá a eliminación automática. Quedará á completa discreción da organización velar polo cumprimento desta cláusula, non dando lugar a reclamacións ulteriores por este motivo.

QUINTA: DESENVOLVEMENTO DO CONCURSO

-A inscrición dos participantes e rexistro dos relatos realizarase entre o 25 de xuño e o 15 de setembro de 2020. Semanalmente, e durante a vixencia das datas de inscrición, a organización seleccionará e publicará algúns dos relatos que se presenten a concurso. Esta publicación non implica necesariamente a súa selección posterior para formar parte do libro.
-Pecha a inscrición, o 15 de setembro, a organización fará a selección final e a escolla dos tres gañadores.
-Os datos dos seleccionados e dos gañadores serán publicados na web do concurso.
-O libro en formato papel será publicado no mes de novembro, salvo causa que impida a publicación durante ese mes.
-Os relatos publicados no libro serán acompañados dunha ilustración escollida pola organización.

SEXTA: SELECCIÓN DE RELATOS E DOS GAÑADORES. NOTIFICACIÓN

Elección do xurado. A elección dos relatos que formarán parte do libro, así como dos tres gañadores, realizarase por un xurado composto por membros da organización.

O criterio para escoller a seleccionados e gañadores será totalmente discrecional e subxectivo, aínda que se valorarán aspectos tales como a orixinalidade, creatividade, a sensibilidade e a capacidade de síntese, entre outros.

Ao corresponde a elección a un xurado, non haberá lugar a reclamacións posteriores.

Notificación. Os nomes e apelidos dos gañadores serán publicados na web e redes sociais. Aos gañadores notificaráselles a súa condición mediante un correo electrónico segundo os seus datos de rexistro sen que sexa necesaria resposta de aceptación. Quen desexen copia do libro impreso deberán indicalo por escrito seguindo as instrucións que se achegarán por email. O libro recollerase nun punto de venda GADIS.

Cada relato publicado irá acompañado do nome, idade e cidade de procedencia do autor. Os relatos poderán publicarse cos mencionados datos tamén nas redes sociais de GADIS para animar á participación no concurso.

SÉTIMA: PREMIOS

Para os relatos seleccionados, o premio consistirá na publicación da obra nun libro. Os relatos irán acompañados de ilustracións aleatorias escollidas pola organización.
Os premios que corresponden aos tres relatos gañadores son, en orde, os seguintes:

  • Primeiro Premio: Chef Plus Mixer Pro
  • Segundo Premio: Robot aspirador Princess Vacuum Cleaner
  • Terceiro Premio: Cafetera Philips L’Or

Cada premio é como se expón e non inclúe outros conceptos, salvo aqueles que estean expresamente previstos.
No caso de que os datos identificativos non sexan correctos ou sexa imposible ubicar os gañadores de acordo aos seus datos de rexistro no prazo de 10 días naturais, o premio quedará deserto sen posibilidade de que poida reclamarse a súa entrega con posterioridade. A entrega do premio será acordada con cada gañador.

OITAVA: CONDICIÓNS DOS PREMIOS

  • Os gañadores deberán facilitar unha fotocopia do seu DNI, NIE ou outro documento válido de identidade, se GADIS así o require. No caso de requirirse comprobación de identidade e algún dos agraciados non o adxunta ningunha documentación, perderá o dereito ao premio.
  • En ningún caso os premios poderán ser obxecto de cambio, alteración, compensación económica ou cesión a petición dos gañadores.
  • Se por calquera razón allea a GADIS non houbese dispoñibilidade dos premios, queda reservado o dereito de substituílo por outro de igual ou superior custe.
  • O premio é intransferible.
  • Ningún dos premios está suxeito a retención ou ingreso a conta en concepto de IRPF.

NOVENA: PUBLICACIÓN DE DATOS E DEREITOS DE IMAXE

Os participantes inscritos autorizan a publicación na web dos seus nomes, apelidos, cidade e idade canda o relato participante.

Todos os seleccionados autorizan a GADIS reproducir, utilizar e difundir o seu nome, apelidos e imaxe en calquera actividade publicitaria e/ou promocional que estea relacionada con esta acción, todo isto en calquera medio (perfís de redes sociais de GADIS, web, entre outros) sen que obteñan dereito de remuneración ou beneficios algún con excepción feita da entrega do premio obtido conforme a estas bases.

DÉCIMA: PROPIEDADE INTELECTUAL

Sendo o obxectivo do concurso a publicación dun libro, requirirase que os autores cuxos relatos se seleccionen para formar parte deste libro cedan os seus dereitos de propiedade intelectual en favor de GADIS, e en concreto dos seus dereitos de explotación. Para o cumprimento desta finalidade, para concursar será necesario estar de acordo con esta cesión e os seus termos, os cales poden ser consultados no documento “Acordo de Cesión de Dereitos de Propiedade Intelectual”.

Os dereitos morais son inalienables e corresponderán sempre aos seus autores.

UNDÉCIMA: RESPONSABILIDADE E RESERVA DE DEREITOS

-GADIS resérvase o dereito a excluír de participación a quen non cumpran cos requisitos de participación.

-GADIS resérvase o dereito a excluír a participación ou deixar os premios desertos no caso de que existan presuncións de fraude ou porque non se cumpran cos criterios do xurado.

-GADIS poderá realizar modificacións á mecánica co obxecto de mellorala ou de evitar actitudes fraudulentas. Tamén poderá realizar outro tipo de modificacións sempre que estas esteas xustificadas e non prexudiquen os participantes.

-GADIS resérvase o dereito de non admitir ou excluír os participantes ou os gañadores do concurso que facilitasen datos falsos, erróneos, inexactos ou que incumpran o establecido nas presentes Bases, quedando eximida de calquera responsabilidade no suposto de que estes erros ou falsidades impidan a identificación dos gañadores dos premios.

-A entidade organizadora resérvase o dereito de manter temporalmente inoperativa a web por razóns de mantemento e/ou seguridade.

-A entidade organizadora resérvase o dereito de manter temporalmente inoperativa a web por razóns de mantemento e/ou seguridade.

DÉCIMOPRIMEIRA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Informámoslle de que os datos de carácter persoal que vostede nos proporcione con ocasión da participación na presente promoción, nome e apelidos e correo electrónico para a entrega de premios que se realice nun Supermercado GADIS, serán tratados coa finalidade de xestionar o desenvolvemento da presente promoción, a entrega dos premios obtidos, así como con fins estatísticos e/ou para lle remitir información e publicidade que poida ser do seu interese sobre os produtos, servizos, promocións e novidades do sector da alimentación, enxoval e fogar correspondentes ao Grupo Gadisa Retail, se vostede expresamente o autoriza.

Os seus datos serán conservados durante o período de desenvolvemento das accións promocionais, sendo conservados a efectos estatísticos durante un prazo de 2 anos na aplicación Cool Tabs. Se autorizou o envío de información comercial, trataremos os seus datos mentres non exercite o seu dereito de cancelación.

Igualmente, informámoslle de que, ao participar nos concursos ou promocións en redes sociais, a súa participación pode ser compartida con outros usuarios da rede e os datos dos gañadores poderán ser comunicados a empresas do Grupo Gadisa Retail, unicamente coa finalidade de identificalo e facerlle entrega do premio nun Supermercado GADIS.

Gadisa Retail utiliza a plataforma MAILCHIMP (entidade ubicada nos EUA e adherida a Privacy Shield) polo que garante o cumprimento de garantías en relación á protección de datos.

Vostede poderá exercer en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose a lopd@gadisa.es, indicando no tipo de dereito exercitado e achegando copia do seu DNI.

Do mesmo xeito, vostede ten dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Os gañadores da promoción autorizan expresamente a Gadisa Retail S.L.U. a difundir o seu nome, apelidos, nome de usuario en Twitter / Facebook / Instagram e a súa imaxe en calquera actividade publicitaria, promocional ou de marketing relacionada coa presente promoción en calquera medio, sen que estas actividades lle confiran dereito de remuneración ou beneficio algún con excepción feita da entrega do premio gañado conforme a estas bases.

DÉCIMOSEGUNDA: LEXISLACIÓN APLICABLE, ACEPTACIÓN DAS BASES E COMPETENCIA

-Esta acción regularase pola lei española vixente.
-A participación no concurso supón a aceptación íntegra e incondicional destas Bases e a submisión expresa ás decisións interpretativa que destas Bases realice a organización en canto á resolución de calquera cuestión derivada do concurso. A manifestación no sentido de non aceptación da totalidade ou parte destas implicará a exclusión inmediata do participante e, en consecuencia, GADIS quedará liberada do cumprimento de calquera das obrigas contraídas co mencionado participante.
-As presentes Bases están suxeitas a posibles cambios que poidan xurdir por motivos alleos á vontade da entidade organizadora, erratas ou causas de forza maior.
-Poderase esixir a cada gañadora a sinatura dun documento acreditativo da entrega do premio.
-Todos os conflitos que poidan xurdir someteranse á decisión dos tribunais da Coruña.

Microrrelatos Gadis