CAST / GAL

ACORDO DE CESIÓN DE DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL

I.- O obxectivo e principal premio do concurso é a publicación dun libro, razón pola que debe operar a presente cesión de dereitos. Prégase encarecidamente a todos os participantes que lean atentamente o seguinte documento antes de participar.

Se o autor non está de acordo cos seus termos, debe absterse de participar co seu relato.

A todos os efectos, entenderase que o participante consente nos termos da cesión polo feito de aceptar marcando o recadro correspondente.

II.- Todos os relatos participantes poderán ser publicados na web do concurso ou outras de GADIS durante toda a vixencia da cesión, polo que esta cesión tamén comprenderá o necesario para que se realice esta publicación.

III.- Os dereitos morais pertencerán sempre aos seus autores, polo que quedan expresamente excluídos desta cesión.

IV.- Termos da cesión. Os participantes ceden a GADISA RETAIL SLU, GADIS, os seus dereitos de explotación derivados da obra presentada a concurso e, en concreto:

  • Os dereitos de reprodución e comunicación pública, mediante a posta a disposición a través de internet, a efectos de que todos os relatos concursantes poidan ser publicados na web do concurso e nos perfís das redes sociais de GADIS.
  • Os dereitos de reprodución por calquera sistema gráfico, mecánico, electrónico, reprográfico, dixital, ou de calquera outra índole;
  • Os dereitos de distribución en calquera formato ou soporte e canle, e mediante a posta a disposición gratuíta. O material poderá tamén descargarse desde a páxina web.
  • Dereitos de transformación, incluída a tradución e a adaptación a obra audiovisual ou dramática, ou outras obras derivadas. Inclúese tamén a posibilidade de extraer fragmentos para utilizalos en material publicitario do concurso e, en xeral, a adaptación do texto cando as características do material e o obxecto sobre o que se for reproducir non permitan facelo de xeito completo, senón por fragmentos de corta extensión.
    Todo o anterior, a efectos de que sexa posible reproducir a obra e distribuíla en formato papel e dixital e difundila a través do material promocional en perfís de redes sociais, páxinas web, carteis, folletos, tarxetas, postais, dípticos e outros soportes. A edición en forma de libro (papel) será minilibro, sexa tapa dura, tapa flexible; edicións económicas e/ou de peto, de luxo, ilustradas, especiais para empresas ou outras editoriais, para escolas, club, club dixital, CD-ROM ou outros soportes dixitais ou magnéticos; inclusión en coleccións ou en publicacións periódicas de forma parcial ou completa, e calquera outra modalidade coñecida ao momento de se publicar a listaxe de autores seleccionados para formar parte do libro.
  • Modalidade e prazo de cesión. Esta cesión é en exclusiva, é dicir, unicamente GADIS poderá explotar a obra, con exclusión do propio autor. O prazo de cesión é de 5 anos. A cesión comprende a facultade de ceder a terceiros por parte de GADIS.
  • A cesión é de carácter gratuíto, considerando que o premio do concurso é precisamente a publicación do microrrelato. A cesión é válida para todo o mundo.

V.- Garantía de autoría e orixinalidade. Os autores participantes outorgan a GADIS unha garantía de autoría de orixinalidade das obras presentadas a concurso, declarando expresamente que son os seus lexítimos autores e que para a súa creación non se utilizaron obras de terceiros, declarando, ademais, que o relato non é unha obra derivada doutra cuxa autoría non lle pertence.

O autor garante que é titular único de todos os dereitos de explotación derivados da obra, e que por tanto esta non ten coautores ou non se constitúe como obra colectiva. Así mesmo, declara que os dereitos relativos a obra non se encontran cedidos en exclusiva en favor dun terceiro, polo que garante a GADIS o goce pacífico dos dereitos que se cedan mediante este acordo.

Garántese, así mesmo, que a obra é inédita e que non foi presentada previamente a ningún outro certame.

Calquera prexuízo que se ocasione a terceiros polo incumprimento desta cláusula será da exclusiva responsabilidade do participante, quedando GADIS indemne de calquera tipo de reclamación. Se efectivamente GADIS tivese que responder ante reclamacións ou prexuízos, repetirá contra o participante, incluíndo os gastos de avogados e procuradores.

Microrrelatos Gadis